1
/
3
/

Boeten en Intresten

Als de aangifte niet binnen de aangiftetermijn is ingediend, is elke persoon die gehouden is de aangifte van nalatenschap in te dienen, een belastingverhoging verschuldigd, volgens de onderstaande tabel:

 

Ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn Belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf tot en met de laatste dag van
dag 1 maand 5 5
maand 6 maand 11 10
maand 12 maand 17 15
maand 18 20

 

Als de aangiftetermijn is verlengd, is elke persoon die gehouden is de aangifte van nalatenschap in te dienen, in afwijking van bovenstaande tabel een belastingverhoging verschuldigd, volgens de onderstaande tabel:

 

Ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn Belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf tot en met de laatste dag van
dag 1 maand 5 1
maand 6 maand 11 5
maand 12 maand 17 7,5
maand 18 10

 

Echter als de aangiftetermijn is verlengd, en de aangifte niet binnen de toegestane verlengingstermijn wordt ingediend, wordt de eerste tabel opnieuw van toepassing.

 

De erfgenaam, legataris of begiftigde die niet alle goederen heeft aangegeven, betaalt een belastingverhoging die gelijk is aan 20% van de daardoor verschuldigde aanvullende rechten.

 

Als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen te laag is, is een belastingverhoging verschuldigd, volgens de onderstaande tabel:

 

Verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed Belastingverhoging in % van de aanvullende rechten
Vanaf tot
10 25 5
25 50 10
50 100 15
100 20

De erfgenaam, legataris of begiftigde die geen aangifte indient, betaalt een belastingverhoging die gelijk is aan 20% van de verschuldigde erfbelasting

 

Een belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten inzake de erfbelasting is verschuldigd door de erfgenaam, legataris of begiftigde als de verplichte vermeldingen foutief of onvolledig zijn, tenzij die fout of onvolledigheid al aanleiding geeft tot een belastingverhoging ingevolge voormelde bepalingen.